आज्ञाधारक कुत्री

Written by Suresh Ranade
दोन कुत्र्यांना एक टॊपी आणायला सांगितली दोघांनी ती लगेच आणली पण कशी?
Hits: 13